Sirkkelin sointia vuodesta 1958

Yrjö Larjama perusti Puutavaraliike Larjaman vuonna 1958. Alkuvaiheessa toiminta lähti liikkeelle pyöreän puutavaran ostosta, myynnistä sekä välityksestä. Sahalaitoksen tuotevalikoimaan lukeutuivat mm. ratapölkkyjen (Vapo Oy:lle), “julkujen ja tötsien” (tukipuu jolla betonivalu tuetaan alta), pylväiden (sähkölaitoksille) sekä puupaalujen valmistus. Puun käyttö oli tuolloin merkittävässä roolissa rakentamisessa ja mm. puupaalut olivat käytössä laajasti aina 1970-luvulle asti rakennusten perustuksia tukemassa.

Raaka-aineen hankinnassa harjoitettiin tiivistä yhteistyötä lähialueen metsänomistajien kanssa. Yritys hankki saaristosta leimikoita (hakkuualueita), jotka ajettiin talvella hevoskyydillä jäälle ja siirrettiin myöhemmin veneillä kohti nostopaikkaa. Nostopaikalta kuljetus suoritettiin traktoreilla kohti sahalaitosta, jossa puut jalostettiin asiakastarpeen mukaisesti. Toimitusketju mukaan lukien sahalaitos työllistikin parhaimmillaan kymmenkunta henkilöä lähialueellaan.

Metsänomistajien kanssa suoritettu rahtisahaustoiminta kasvoi sahan liiketoiminnan kannalta merkittäväksi osa-alueeksi. Osaksi toimintaa tuli pian myös puutavaran hankinta, myynti sekä sahaus, mikä palveli kattavasti lähialueen asiakkaita eri rakennustarpeissa.  

Puurakentamisessa tapahtunut hiipuminen 1960- ja 70-luvuilla edesauttoi sahatoiminnan monimuotoistumiseen ajavaa tarvetta, sahatavaran kysynnän hiipuessa ja sahauksen kannattavuuden laskiessa. Ajankohdalle osunut kaupunkilaistumisen ja sitä seurannut voimakas elementtitalojen rakentaminen sekä betonipaalutuksen yleistyminen johtivat ikävällä tavalla erityisesti pyöreän puutavaran kysynnän laskuun. Kaupunkilaistumisen rinnalla kasvoi kuitenkin ilmiö, joka toi yhä useammat takaisin maaseudulle ja luontoon. Kesämökkien rakentaminen alkoi kasvaa voimakkaasti 1970-luvulla ja saariston keskellä toimiva yritys sai palvella aktiivisesti vähittäiskauppana niin korjaus- kuin uudisrakentamisen liittyvissä tarpeissa. Puurakentamisen ollessa vapaa-ajan asunnoilla yleistä, vähittäiskauppa kävi etenkin sesonkiaikana vilkkaasti aina 1990-luvulle asti.

Edetessä kohti 1990-luvun puoltaväliä Suomi kävi rakentamisen kannalta toistaiseksi pohjalukemissa. Pieni yritys onnistui selviytymään talouslamasta kulukuurilla ja toimintoja supistamalla. Talouden elpyessä koitti yrityksessä otollinen investoinnin aika, kun uusi höyläämölinja otettiin käyttöön juuri ennen vuosituhannen vaihdetta.
Investointipäätökseen johti valmisteilla oleva yhteistyö kotimaan suurimman massiivipuisten ja viilupintaisten kalusteovivalmistajan Kustavin Puu Oy:n kanssa. Höyläämölinjan yhteydessä käyttöön otettiin myös moniteräsirkkeli, jolla särmäämätön raakalauta voidaan mitallistaa ennen höyläystä. Höyläämö sekä sitä seurannut yhteistyö veivät yrityksen jatkojalostustoimintaa merkittävästi eteenpäin. Puutuoteteollisuuden käyttämät korkeat laatukriteerit sekä massiivipuiden työstäminen nostivat myös osaamista ja valmiuksia tarjota ratkaisuja yhä vaativimmissa projekteissa. Asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille suoritettava rahtihöyläys on sittemmin noussut merkittäväksi osaksi toimintaa ja tuonut yritykselle vaativia projekteja etenkin jalo- ja kovapuiden jatkojalostuksen parissa.

Nykyinen liiketoiminta koostuu pääasiassa puutavaran vähittäiskaupasta, sahauksesta sekä höyläystoiminnasta. Vähittäiskaupan tuotteista moni syntyy oman sahauksen- sekä jatkojalostuksen kautta. Tiettyjen vakiotuotteiden kohdalla raaka-aineita hankitaan myös laajasti eri toimijoilta ja välitetään eteenpäin sellaisenaan tai jatkojalostetaan asiakastarpeita vastaamaan. Rahtisahauksessa palvelut ohjautuvat ensisijaisesti lähialueen metsänomistajille rakennusmateriaalin tuottamiseksi. Höyläystoimintaa suoritetaan asiakastarpeiden sekä yhteistyökumppaneiden jatkojalostustarpeiden mukaan. Oheistuotteena saatava lastu sekä puru käytetään lähialueella toimivien maatilojen kuiviketarpeina. Sahauksessa syntyvää haketta hyödynnetään sahan lämpölaitoksessa kiinteistöjen sekä kuivaamon lämmöntuotantoon.

Suurten sahalaitoksien asettaessa tuotantonsa painopisteet tiettyjen vakiodimensioiden mukaan, on tämä osaltaan avannut mahdollisuuden monipuoliselle toimijalle asiakaskohtaisten tarpeiden täyttämiseksi pienemmissäkin erissä. Vähittäiskaupan nykyinen tarjonta kattaa puutuotteissa niin perus- kuin korjausrakentamisen vaatimukset. Perinnerakentajille tarjolla on valikoima niin valmiita tuotteita kuin käyttöön soveltuvaa raaka-ainetta jatkojalostettavaksi. Raaka-aineina varastosta löytyy perinteisten kuusi- ja mäntypuutavaran lisäksi haapa-, leppä-, koivu-, tammi-, saarni- ja lehtikuusipuutavaraa. Lähialueen vapaa-ajan asuntojen tarpeet huomioiden myös ympäristörakentamisen vaihtoehdot ovat hyvin huomioitu. Laituri- ja terassirakentajalle tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja eri kokoluokissa ja puumateriaaleissa. Tavarantoimitukset hoidetaan omalla kalustolla, jotta tuotteet saadaan perille ehjänä, oikeaan paikkaan ja aikaan.

Henkilökohtainen ja ammattitaitoinen palvelukokemus on ollut yritykselle avainasemassa koko elinkaarensa ajan. Toiminta kehittyykin eteenpäin vahvasti asiakaslähtöisenä, rakentaaksemme yhä kestävämpiä puutuoteratkaisuja sekä palveluita myös tulevaisuudessa. 

Tervetuloa sahalle!
Janne Larjama
Timo Larjama

Close
Go top